Toekomstscenario’s Ontwikkelen

Welke kansen en mogelijkheden liggen in het verschiet voor jouw organisatie ?

Ontwikkelingen in de toekomst hebben een grote impact op de strategie en de inrichting van je organisatie. De daadwerkelijke toekomst laat zich natuurlijk niet voorspellen. Maar je kunt een organisatie en de medewerkers wel voorbereiden op wat er mogelijk gaat gebeuren. Het creëren van verschillende toekomstscenario’s geeft je belangrijke inzichten die je kunt gebruiken bij de beslissingen die je nu wilt nemen. Scenario’s zijn alternatieve beschrijvingen van de toekomst.

Scenarioplanning is een methode om die verschillende toekomstbeelden te creëren. Een goed toekomstscenario is mogelijk, geloofwaardig en relevant. Het is geen werkwijze om de toekomst met volle zekerheid te voorspellen, maar je kunt hierdoor wel leren met onzekerheid om te gaan. Daardoor ben je in staat om op het goede moment het juiste te doen.

  • NEXTFACTOR adviseert je organisatie bij het vaststellen van de probleemstelling en het in kaart brengen van interne- en externe omgevingsfactoren die van belang zijn voor de organisatie.
  • NEXTFACTOR doet voor je organisatie onderzoek naar afhankelijke en sturende trends. Afhankelijke trends zijn ontwikkelingen die direct van invloed zijn op de organisatie of de sector. Sturende trends zijn ontwikkelingen die op de afhankelijke trends van invloed zijn, bijvoorbeeld, technische, politieke of demografische ontwikkelingen. Het onderzoek bestaat uit bronnenonderzoek, diepte-interviews en workshops.
  • NEXTFACTOR stelt een scenario mix op. Dat zijn alternatieve beschrijvingen van de toekomst. De meest relevante trends zijn daarbij de meest onzekere trends met de hoogste impact op de organisatie of de branche. De variatie in de twee sturende trends met de hoogste impact en onzekerheid vormen de basis voor de scenariomatrix.

Scenario’s geven inzicht in heden en toekomst. De verschillende scenario’s bestaan uit drie onderdelen:

1. De eigenlijke beschrijving van de toekomst
2. De weg naar de toekomst
3. De logica achter ieder scenario

Na het beschrijven van scenario’s worden de implicaties navolgbaar in beeld gebracht voor de organisatie. Er ontstaan antwoorden op vragen als:

‘Wat betekenen de verschillende scenario’s in het licht van de probleemstelling ?’

‘Welke conclusies kunnen worden getrokken op basis van de scenario’s ?’

‘Welke gevolgen hebben de conclusies voor de verschillende stakeholders ?’

Vanuit de scenario’s kan een SWOT analyse (Strengths – sterkten & Weaknesses -zwaktes  = Intern en Opportunities (kansen) & Threads -bedreigingen = Extern) worden gedestilleerd. Deze vier factoren vormen samen in een matrix de omgeving die van invloed is op de bedrijfsvoering van een organisatie. Hierbij wordt gekeken welke invloeden een grote impact hebben op de organisatie en welke minder invloedrijk zijn en dus minder aandacht nodig hebben.

  • NEXTFACTOR helpt je door het maken van scenario’s met het maken van een toekomstbestendige strategie die rekening houdt met met alle relevante variabelen. We gaan daarbij uit van het heden – de bestaande situatie en slaan een brug naar het gewenste wenkend perspectief.
  • NEXTFACTOR brengt in beeld welke aanpassingen in de organisatie mogelijk noodzakelijk zijn om in de toekomst succesvol te opereren.

Regeren is vooruit zien is het adagium. Dat houdt in dat je in wereld die razendsnel verandert moet weten wanneer het tijd is om te wenden zodat je de wind in de zeilen houdt. Scenarioplanning helpt je daarbij. Veranderen, aanpassen en permanent blijven bewegen zijn voor een organisatie cruciaal.

Hoe wordt je wendbaar en weerbaar waardoor veerkracht gaat ontstaan ?

NEXTFACTOR heeft de expertise om je in dat organisatieproces te adviseren en bij te staan.