Implementeren vrijwilligersbeleid

Maak werk van de inzet van vrijwilligers

Veel organisaties en instellingen werken met vrijwilligers. Het beroep daarop is groter geworden door slinkende budgetten. Organisaties steken veel tijd in de werving en selectie van vrijwilligers. Op vele manieren proberen zij de juiste vrijwilliger te zoeken voor openstaande vacatures. Maar dat is niet eenvoudig meer.Vrijwilligerswerk heeft in de loop van de tijd veel concurrentie gekregen van andere vormen van vrijetijdsbesteding. Het is één van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding
geworden. Het vinden en binden van vrijwilligers lijkt hierdoor steeds moeilijker te worden.

Mensen hebben minder tijd dan vroeger en zijn daardoor kritischer ten aanzien van hoezij deze tijd gebruiken. De vrijwilliger van nu heeft een veel duidelijker beeld over wat hij/zij komt halen door het doen van vrijwilligerswerk dan de vrijwilliger van vroeger. De ene vrijwilliger is op zoek naar uitdaging, spanning of staat goed op mij CV, terwijl de ander juist rust en regelmaat zoekt in het vrijwilligerswerk.

Zoveel vrijwilligers met net zoveel motieven om vrijwilligerswerk te doen
  • Uitdrukking kunnen geven aan waarden, normen of idealen. Door vrijwilligerswerk zijn mensen in de gelegenheid om betrokkenheid te tonen, mensen te helpen of zich in te zetten voor een goed doel.
  • De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, zelfontplooiing. Nieuwe vaardigheden leren, kennis vergroten.
  • Behoefte aan waardering en je nodig voelen. Als individu gezien willen worden en erkenning krijgen voor wie je bent en wat je doet.
  • Deel uit willen maken van een groep. Ergens bij willen horen, onderdeel willen zijn van een groter geheel. De identiteit van de groep straalt uit naar het groepslid.
  • Nieuwe sociale contacten willen aangaan, nieuwe ervaringen opdoen met andere mensen.
  • Behoefte aan veiligheid en zekerheid. Regelmaat en structuur nodig hebben en behoefte hebben aan duidelijke regels en afspraken.
  • Compensatie voor wat de bewuste vrijwilliger mist in andere bezigheden of betaald werk.
Van onschatbare waarde maar er zijn ook valkuilen

Een goede vrijwilliger kan van onschatbare waarde zijn voor je organisatie als deze specifieke kennis en vaardigheden meebrengt die deze persoon in de loop van haar/zijn leven heeft ontwikkeld. Werken met vrijwilliger biedt enorm veel kansen maar er zijn ook valkuilen te benoemen in de praktijk van alle dag.

Een vrijwilliger kan ook een blok aan het been worden van een organisatie. De persoon in kwestie vraagt zoveel aandacht of is niet in staat zich te voegen in een team, zijn daarvan voorbeelden die je in praktijk hoort. De meeste organisaties vinden het dan niet eenvoudig om te zeggen: wellicht moet jij eens kijken of je ergens anders beter tot je recht komt. De persoon in kwestie die bewust een keuze voor jouw organisatie heeft gemaakt kan zich vaak niet voorstellen waarom je niet door wilt gaan met hem of haar. ‘ Ik krijg er niet voor betaald, doe mijn best en toch wil je mij niet ‘, is dan de gefrustreerde constatering. Met alle dynamiek die daarbij kan ontstaan niet alleen bij de vrijwilliger maar soms in de gehele organisatie.

Steeds meer organisaties zorgen voor een duidelijke taakomschrijving en profiel van de vrijwilliger. Daarmee hopen zij problemen in de samenwerking en een vroegtijdig afhaken van vrijwilligers te voorkomen. Maar in de praktijk blijkt dat dit vaak niet genoeg is om de juiste mensen maximaal in hun kracht te zetten en om ongelukken te voorkomen. Het begeleiden van vrijwilligers vereist specifieke vaardigheden van de begeleider of coördinator van de vrijwilligers. Niet iedereen heeft daar de juiste skills voor.

  • NEXTFACTOR helpt je met het implementeren van een integraal vrijwilligersbeleid op basis van: Bezinnen (waarom voor dit werk een vrijwilliger ? ), Binnenhalen (welke kanalen zet je in ? ), Begeleiden (hoe doe je dat ? ), Belonen (op welke wijze kan dat binnen de regels ? ), Behouden (hoe kun je de juiste mensen blijven motiveren en uitdagen ? ) en Beëindigen (hoe kun je op een waardige wijze uit elkaar gaan zodanig dat de vrijwilliger zich in zijn/haar waarde gelaten voelt ? ).
  • NEXTFACTOR geeft je advies en/of organiseert workshops met als doel dat je organisatie optimaal profijt heeft van de gedrevenheid waarmee een vrijwilliger haar/zijn werk doet en niet zelden van onderscheidende waarde is.
De juiste snaar raken

Werken met vrijwilligers is ervoor zorgen dat de vrijwilligers willen blijven. Wanneer willen vrijwilligers blijven ? Als ze werk doen, wat naar hun gevoel zinnig is en wat bij hun past, als ze sociale contacten hebben waar ze wat aan hebben, als ze bij een organisatie actief zijn, die naar hun gevoel zinnig werk doet. Als ze op de juiste wijze worden gemotiveerd, dan blijven ze. Werken met vrijwilligers is daarom management van motivatie: het doelbewust inspelen op de motieven van de vrijwilligers, hen gemotiveerd houden en hen dankzij die motivatie laten werken aan het bereiken van de doelen van de organisatie.